Administrator 14 czerwca 2011 PDF Drukuj Email
Ocena użytkowników: / 4
SłabyŚwietny 

ROZDZIAŁ I
Nazwa i typ gimnazjum
§1.

1.Gimnazjum nosi nazwę:

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goszczanowie.


2. Gimnazjum ma siedzibę w Goszczanowie przy ul. Kaliskiej 13


§ 2
  
1. Nazwa jest używana przez gimnazjum w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.


ROZDZIAŁ II
Inne informacje o gimnazjum
§ 1

1.Gimnazjum jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy Goszczanów.


2. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata.


3. Gimnazjum działa w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.


4. Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych gimnazjum na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami.

5.Cykl kształcenia w gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym przeprowadzonym w ciągu trzech kolejnych dni: dzień pierwszy- egzamin z części humanistycznej, dzień drugi- egzamin z części matematyczno- przyrodniczej, dzień trzeci- egzamin z języka obcego nowożytnego. Terminy egzaminów są corocznie ustalane przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


ROZDZIAŁ III
Cele i zadania gimnazjum
§ 1


1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 1. umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,

b.  wdraża do samodzielności,

 1.  pomaga absolwentom w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji,

d.  przygotowuje uczniów do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,

 1. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
 2. rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,

g. kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów przez realizowanie własnego programu wychowawczego oraz programu profilaktycznego.


2. Cele i zadania gimnazjum realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.


§ 2


1. Cele i zadania gimnazjum realizuje poprzez:

 1. zapewnienie poczucia tożsamości narodowej i religijnej,
 2.  dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości rozwoju psychofizycznego uczniów,
 3.  umożliwienie wyrównania i likwidowania opóźnień rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych,  
 4.  organizację zadań dydaktyczno - wyrównawczych, socjoterapeutycznych i innych w zależności od potrzeb i możliwości gimnazjum,
 5. zasady tworzenia i organizacji zajęć wymienionych w pkt. c
  i d regulują odrębne przepisy,
 6.  umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, poprzez nauczanie indywidualne i nauczanie zintegrowane,
 7.  zapewnienie opieki uczniom szczególnie zdolnym, poprzez umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów lub toków nauki oraz ukończenia gimnazjum w skróconym czasie - szczegółowe zasady i tryb zezwoleń określają odrębne przepisy,
 8. Umożliwienie otrzymania stypendium szkolnego, które jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.


§ 3


1. Zadania opiekuńcze gimnazjum realizowane są z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie podczas :

 1. zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
 2.  zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez gimnazjum,
 3.  przerw międzylekcyjnych /nauczyciele dyżurujący/
 4. opieki nad uczniami dojeżdżającymi.

2. Gimnazjum sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami,a zwłaszcza nad:

 
a. uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu i wzroku,

 
b. uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki - pomoc ta może mieć formę np. bezpłatnych posiłków, zakupu odzieży, zapomóg losowych,


c. uczniami, których umieszczono w rodzinach zastępczych.


§ 4


1. Dyrektor szkoły powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania.

 

  
ROZDZIAŁ IV
Organy gimnazjum


§ 1


1. Organami gimnazjum są :

a.dyrektor 
b.rada  pedagogiczna
c.samorząd uczniowski
d. rada rodziców


§ 2


1. Dyrektor gimnazjum w szczególności:

a. kieruje działalnością gimnazjum i reprezentuje je na zewnątrz

b. sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

 • planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów;

• decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami wspomagającymi;

 • opracowuje program rozwoju szkoły, określający zadania służące doskonaleniu jakości pracy szkoły i terminy ich realizacji;

• analizuje wyniki egzaminu oraz testów diagnostycznych po szkole podstawowej i wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, a także podejmuje stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym zakresie;

• wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

• wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;

• gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy;

• we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system zapewniania jakości;

c. jest odpowiedzialny w szczególności za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

d. kieruje pracą rady pedagogicznej jako przewodniczący,

e. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

f. realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym

g. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych obwodzie gimnazjum / zgodnie z przepisami /,

h. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej,

i. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

j. przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,

k. wydaje polecenia służbowe,

 

l. dba o powierzone mienie,

m. rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami,

n. podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych
z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

o. wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych.


§ 3


1. Organem kolegialnym gimnazjum jest rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum.


2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum. Prowadzi on i przygotowuje zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.


3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.


4. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych.

 
5. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I semestru i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.


6. Zebrania mogą być organizowane :


a. z inicjatywy przewodniczącego,
b. na wniosek organu prowadzącego gimnazjum lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,


c. z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,


d. z inicjatywy rady rodziców

 
7. O terminie zebrania rady pedagogicznej przewodniczący powiadamia jej członków 3 dni przed terminem i podaje porządek zebrania.

 
8. Dyrektor gimnazjum przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności gimnazjum.


9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a. zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, po zaopiniowaniu przez radę rodziców,


a. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,


b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych gimnazjum,


c. ustalenie organizacji wewnętrznego samokształcenia zawodowego nauczycieli,


d. podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,


10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekty zmian statutu, konsultuje je z radą rodziców i uczniami i uchwala je.


11. Rada pedagogiczna opiniuje:


a. organizację pracy gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,


b. propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach tygodniowego rozkłady zajęć,

 
c. projekt planu finansowego gimnazjum,


d. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i wyróżnień,


e. propozycje dyrektora gimnazjum dotyczące kandydatów do powierzania im stanowisk kierowniczych w gimnazjum

 
f. deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora


12. Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


13. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego gimnazjum o odwołanie ze stanowiska dyrektora gimnazjum. Może również występować do dyrektora i organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w gimnazjum.

 
14. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% jej członków.


15. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.


16. Protokół rady pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i protokolant oraz nauczyciele uczestniczący w zebraniach.


17. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników gimnazjum.


18. Nieobecność na posiedzeniach rady członkowie usprawiedliwiają jej przewodniczącemu.

19. Inne zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej będący odrębnym dokumentem.


§ 4


1. W gimnazjum działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
2. Samorządem uczniowskim opiekuje się opiekun nauczyciel wybrany przez ogół uczniów - zasady wyboru określa regulamin samorządu uczniowskiego.
3. Samorząd uczniowski ustala roczny plan pracy.
4. Samorząd uczniowski za pośrednictwem swoich organów może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie we wszystkich sprawach gimnazjum, w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia takich jak:

 
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,


c. prawo do przedstawiania dyrektorowi gimnazjum opinii nauczyciela, w związku oceną jego pracy,

 
d. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

 
e. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

 
f. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi gimnazjum.


§ 5


1. W gimnazjum może działać rada rodziców, której kadencja poszczególnych jej członków trwa 3 lata.

 
2. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców gimnazjum i działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

 
3. Zadaniem rady rodziców jest w szczególności:

 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
 • określanie struktur działania ogółu rodziców oraz rady rodziców
 • zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

 
a. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,


b. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,


c. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów,


d. uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 
e. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

f.  zatwierdzenie programu wychowawczego i programu profilaktycznego, a także jeżeli istnieje taka konieczność wprowadzenie zmian w tych programach,

g. jeżeli rada rodziców od rozpoczęcia roku szkolnego nie osiągnie porozumienia z rada pedagogiczną w sprawie programu profilaktycznego i programu wychowawczego, programy te ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

5. Szczegółowe zadania rady rodziców , tryb powoływania rady określa Regulamin Rady Rodziców, będący odrębnym dokumentem.


ROZDZIAŁ V
Zakres współdziałania organów gimnazjum
§ 1


1. Zapewnia się każdemu z organów gimnazjum możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie gimnazjum.


2. Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz gimnazjum. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie gimnazjum, a w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego. W związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy gimnazjum i nie służy rozwojowi jego wychowanków. Jeżeli uchwała Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie trzech dni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. W sprawach spornych dotyczących ucznia ustala się co następuje:

a) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego SU za pośrednictwem przewodniczącego klasowego

b) przewodniczący SU w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie

c) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne

ROZDZIAŁ VI
Stanowiska kierownicze w gimnazjum
§ 1

1. W gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli      liczba oddziałów będzie nie mniejsza niż 12 oddziałów.
2. Za zgodą organu prowadzącego może być utworzone dodatkowe stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

ROZDZIAŁ VII
Organizacja gimnazjum
§ 1


Terminy rozpoczynania i zakańczania zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.


§ 2


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz gimnazjum opracowany przez dyrektora gimnazjum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.


2. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum, oraz nauczycieli zdobywających poszczególne stopnie zawodowe.


§ 3


Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.


§ 4


Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego gimnazjum, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


§ 5


1. Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia dydaktyczno         - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.


2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.


§ 6


1. Zajęcia wymagające specjalnych warunków bezpieczeństwa mogą odbywać się w grupach z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę, jej możliwości lokalowych i bazowych oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.


2. Oddział można dzielić na grupy na zajęcia z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem pkt.3.


3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.


4.  Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących 12 do 26 uczniów.


5. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podział na grupy na zajęciach,  o których mowa w pkt. 3, 4 może być dokonany za zgodą organu prowadzącego gimnazjum.


6. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 22.

7. Szkolne komputery powinny być wyposażone w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów.


§ 7


1. Niektóre zajęcia dydaktyczno - wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach klasowych, międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.


2.  Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez gimnazjum środków finansowych.

 


§ 8Gimnazjum może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem gimnazjum lub - za jego zgodą - poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołę wyższą.

§ 9

1. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.

2. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne, w uzasadnionych przypadkach, rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 


ROZDZIAŁ VIII
Biblioteka szkolna
§ 1


1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno - wychowawczych gimnazjum, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. W bibliotece działa multimedialne centrum informacyjne, z którego korzystać mogą uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

3. Działalność Centrum prowadzona jest w oparciu o odrębny regulamin.


4. Biblioteka :
a) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji a także rodziców

b) umożliwia prowadzenie pracy twórczej,

c) stwarza warunki do rozwoju życia umysłowego i kulturalnego czytelników.
5. Dla osiągnięcia swoich celów biblioteka:
a) gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory,

b) prowadzi działalność informacyjno - bibliograficzną,

c) prowadzi działalność popularyzatorską, dydaktyczną i wychowawczo - opiekuńczą,

d) gromadzi lektury szkolne, książki z dziedziny pedagogiki i nauk pokrewnych publikacje dotyczące regionu i zbiory specjalne.


6. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do czasu pracy gimnazjum.
7. Bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki pełni dyrektor gimnazjum.


ROZDZIAŁ IX
Opieka nad uczniami i stołówka szkolna

§ 1


1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na dojazd, gimnazjum organizuje opiekę nad uczniami dojeżdżającymi.


2. Podstawowym zadaniem nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami dojeżdżającymi jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.


3. Gimnazjum zapewnia uczniom możliwość spożycia obiadów w stołówce szkolnej.


4. Posiłki dla uczniów przygotowywane są w szkolnej kuchni.


5. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor gimnazjum w porozumieniu z organem prowadzącym.

6. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ustępie 5.

7. W gimnazjum obowiązuje regulamin stołówki szkolnej zatwierdzony przez dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ X
Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum
§ 1


1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.


2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel osiąga status funkcjonariusza publicznego, co oznacza, że określone czyny zabronione i popełnione na szkodę nauczyciela będą ścigane z urzędu, a nie – jak dotychczas z oskarżenia prywatnego.

4. Nauczyciel przy nawiązywaniu stosunku pracy jest obowiązany do przedstawienia dyrektorowi szkoły informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

5. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 KN. Odpowiedzialność dyscyplinarna zostaje rozszerzona na wszystkich nauczycieli – od stażystów po dyplomowanych.


§ 2


1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności :


a. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
b. dbałość o kształtowanie wśród uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie a ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
c. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
d. systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowania , zgodnie z tygodniowym rozkładem i zasadami współczesnej dydaktyki,
e. kształtowanie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznanych faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów,
f. informowanie rodziców, wychowawcę klasy, dyrekcję a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
g. zapewnienie warunków optymalnego rozwoju uczniów przez treści nauczanego przedmiotu oraz osobisty przykład i wartościowe, naukowe i moralne oddziaływania wychowawcze,
h. obiektywizm i bezstronność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
i. dbałość o sale lekcyjne, pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt.


§ 3


1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora lub na wniosek zespołu.


§ 4


1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami poprzez:

 1. organizowanie i realizowanie procesu wychowania w zespole,
  b. współdziałanie z nauczycielami przedmiotów, uczniami i rodzicami,
  c. ustalenie ocen zachowania swoich wychowanków,
  d. prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia / dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, dokumentacja wychowawcy klasowego/.
  e. powiadamianie uczniów i rodziców ( opiekunów prawnych ) na dwa tygodnie przed końcoworocznym (semestralnym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.


2. Wychowawca ma prawo do korzystania w swej pracy z pomocy dyrektora, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie, nauczycieli - doradców metodycznych i nauczycieli opiekunów oraz pedagoga szkolnego.

 


§ 5

 1. Zadania pedagoga:

a)  dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;

b)  poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów;

c)   roztaczanie opieki nad uczniami trudnymi, niedostosowanymi społecznie, zagrożonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska;

d)  podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu uczniów poprzez wykrywanie niekorzystnych zachowań i zmian rozwojowych (np. agresja, apatia, odosobnienie, niewłaściwe normy współżycia) i wykrywanie negatywnych czynników wychowawczych w środowisku lokalnym uczniów;

e)  systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w sprawie uczniów przejawiających różnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie wszelkich działań o charakterze interwencyjnym;

f)    praca indywidualna z uczniem trudnym, zagrożonym i niedostosowanym społecznie;

g)  współpraca z rodzicami poprzez kontakty z domem rodzinnym ucznia, udział w spotkaniach z rodzicami na wywiadówkach i indywidualnie;

h)  współpraca z organami szkoły (radą rodziców, SU, dyrekcją, pielęgniarką, księdzem itp.);

i)     współpraca z organami wspomagającymi (np. GOPS);

j)    Utrzymywanie stałych kontaktów z PPP w Warcie, współpraca z pedagogami szkolnymi;

k)  Koordynowanie pracy w zakresie problematyki opiekuńczo – wychowawczej, dbałość o dokumentację, troska o własny warsztat pracy.

§ 6

 1. Nauczyciel może wybrać program oraz podręczniki, a swój wybór (wraz z uzasadnieniem) musi przedstawić Radzie Pedagogicznej (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców). Zestawy programów i podręczników będą obowiązywały przez trzy kolejne lata.
 2. Do 15 czerwca danego roku dyrektor szkoły musi podać do publicznej wiadomości szkolne zestawy programów nauczania i podręczników.

 

ROZDZIAŁ XI
Uczniowie gimnazjum
§ 1


1. Do klasy I gimnazjum przyjmuje się :

 1. z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum,

b.  na prośbę rodziców /prawnych opiekunów/ - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. W uzasadnionych przypadkach uczeń gimnazjum może być przeniesiony do innego gimnazjum. O przeniesienie wnioskuje do Kuratora Oświaty dyrektor gimnazjum.

Uczeń może być przeniesiony w przypadku gdy;

- dokonuje wykroczeń, umyślnych przestępstw i występków związanych z nikotynizmem, alkoholizmem, narkomanią, wandalizmem, kradzieżami i jednocześnie ma demoralizujący wpływ na innych uczniów, a działania wychowawcze zastosowane wobec ucznia nie przynoszą żadnego rezultatu.

- w przypadku niewłaściwego realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego (częste powtarzające się wagary)


3. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji administracyjnej na podstawie odrębnych przepisów.


4. Uczeń ma prawo do :
a. poszanowania godności osobistej i nietykalności,
b. podmiotowego i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
c. zdobywania wiedzy oraz harmonijnego rozwoju własnej osobowości,
d. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
e. znajomości celu lekcji oraz jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
f. uznania i zachowania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej


5. Uczeń ma obowiązek:
a. godnie reprezentować szkołę,
b. jak najlepiej wykorzystywać czas i warunki do nauki,
c. przestrzegać zasad współżycia społecznego,
d. dbać o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły i wokół niej,
e. szanować mienie szkolne i ponosić odpowiedzialność za dokonane zniszczenia,
f. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów.


6. W gimnazjum funkcjonuje system motywacyjny: nagrody i kary stosowane wobec uczniów.
7. Nagrodą może być:

a. pochwała wychowawcy w obecności klasy,

b. pochwała dyrektora szkoły,

c. list gratulacyjny do rodziców,

d. nagrody rzeczowe - dyplom, książka - za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

8. Karą może być:

a. indywidualna rozmowa z wychowawcą,

b. rozmowa dyscyplinująca pracownika policji w obecności pedagoga szkolnego lub wychowawcy,

 c. informacja do rodziców,

d. upomnienie dyrektora szkoły,

e. obniżenie oceny zachowania,

f. przeniesienie ucznia do innej równoległej klasy.

9. Od kary udzielonej przez dyrektora szkoły, rodzice ucznia mogą odwołać się na piśmie w terminie 7 dni od daty ukarania do Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły.


§ 2

Strój uczniowski


1. Podczas uroczystości szkolnych uczniowie są zobowiązani do noszenia stroju galowego tj. białych bluzek i czarnych lub granatowych spódnic i spodni.

2. Codzienny strój ucznia powinien mieć stonowane barwy i być schludny.


3. Na zajęciach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje biała koszulka i ciemne (czarne bądź granatowe) spodenki.

 1. Zabrania się uczniom stosowania makijażu, farbowania włosów, malowania paznokci i noszenia nakrycia głowy na terenie szkoły.
 2. Nie zastosowanie się do zapisu  w ust. 1 – 4 grozi obniżeniem oceny zachowania.


§ 3


1. Zasady używania w szkole telefonów komórkowych:


a) Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyłączone i schowane.

b) Poza zajęciami (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”.

c) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.

d) Za zaginięcie lub kradzież telefonu ucznia szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

e) Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do depozytu – aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia.


§ 4


1. Nieobecności uczniów mogą być usprawiedliwione po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia wystawionego i podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów).

2. Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy klasy na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności.

3. W przypadku niedotrzymania przez ucznia terminu, nieobecność nie będzie usprawiedliwiana.

4. Jeżeli rodzic chce w trakcie zajęć lekcyjnych zwolnić ucznia, musi to zrobić osobiście.

5. Wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców o wagarach.

6. Wprowadza się następujący system oznaczania nieobecności uczniów na zajęciach dydaktycznych w określonych sytuacjach:

a) Z – nieobecność spowodowana wyjazdem na zawody sportowe;

b) W – uczestnictwo w wycieczce szkolnej;

c) K – udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.


§ 5


Zachowanie uczniów w czasie lekcji


W trosce o dobry poziom kształcenia wprowadza się następujące regulacje dotyczące zachowania uczniów:

1. Na lekcjach należy zachować ciszę i spokój, umożliwiając innym koncentrację na realizowanych zajęciach;

2. Uczeń może zabrać głos podczas lekcji, jeśli wcześniej zasygnalizuje to nauczycielowi i uzyska jego akceptację;

3. Uczeń uczestniczy w lekcji i wykonuje polecenia nauczyciela, nie może podejmować działań nie związanych z lekcją;

4. Uczeń nie przerywa toku lekcji sprawami nie związanymi z realizacją programu, ewentualne prośby i uwagi dotyczące przebiegu zajęć zgłasza przed lub po zajęciach;

5. Uczniowie podczas lekcji nie mogą:

- spożywać posiłków (nie dotyczy uczniów chorych na cukrzycę)

- żuć gumy

- posiadać włączonych telefonów komórkowych

- zostawiać po sobie nieładu, nieporządku i uszkodzonego mienia.

6. Uczeń odpowiada na pytanie nauczyciela stojąc przy ławce (lub zgodnie z postanowieniem nauczyciela)

7. Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła uczniowie wstają.

8. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.

9. Rodzice ucznia ponoszą konsekwencje finansowe za złośliwe lub celowe uszkodzenie przez niego wyposażenia szkolnego lub pomieszczeń szkolnych.


§ 6


1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły, w obwodzie, której uczeń mieszka , o realizacji tego obowiązku spełnianego poza granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

2.W czasie trwania zajęć zabrania się rodzicom i innym osobom postronnym samowolnego wchodzenia do klas.

3. Spotkania z nauczycielami poza zaplanowanymi zebraniami klasowymi i dyżurami należy umówić  wcześniej telefonicznie.

ROZDZIAŁ XII
Wewnątrzszkolny System Oceniania


Opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 roku oraz zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w gimnazjum.

1.Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia polegające na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej,

b) zachowanie ucznia polegające na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przyjętych w danej szkole.

d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według przyjętej skali, skali przyjętej w rozporządzeniu,

f) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

4.Skala i sposób formułowania ocen bieżących, semestralnych i końcoworocznych

a) przyjmuje się następującą skalę ocen śródrocznych, klasyfikacyjnych semestralnych i końcoworocznych:

● - stopień celujący – 6

● - stopień bardzo dobry – 5

● - stopień dobry – 4

● - stopień dostateczny – 3

● - stopień dopuszczający – 2

● - stopień niedostateczny – 1

b) sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych:

 • ocena celująca- oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza wymagania edukacyjne wybranego programu nauczania określone przez nauczyciela, lub jest laureatem konkursu przedmiotowego, laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej. Uczeń który uzyskał taki tytuł otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

ocena bardzo dobra- oznacza, że uczeń całkowicie spełnia wymagania edukacyjne, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi stosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

ocena dobra- oznacza, że spełnienie wymagań programowych nie jest pełne, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych jest inspirowane przez nauczyciela (wymagania podstawowe i rozszerzające ),

ocena dostateczna- oznacza, że uczeń spełnia jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, stosuje wiadomości do celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela,

ocena dopuszczająca- oznacza, że spełnienie wymogów edukacyjnych jest minimalne, brak umiejętności zastosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela,

ocena niedostateczna- oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań edukacyjnych, zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki i zajęć artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

a)  dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z wyżej wymienionych zajęć na podstawie wydanej przez lekarza opinii;

b)  jeżeli zwolnienie z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji zamiast oceny wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

 

 1. Skala i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej i końcoworocznej oceny zachowania:

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu szkoły, klasy i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób w szkole i poza szkołą.

a)   wypełnianie obowiązków szkolnych

• frekwencja na zajęciach lekcyjnych

• zdolności ucznia, jego możliwości, stosunek do przedmiotu

• udział w konkursach, zawodach, imprezach zgodnie z możliwościami i zdolnościami ucznia

• sumienność w wykonywaniu codziennych obowiązków

b)  kultura osobista, postawa wobec nauczycieli, kolegów i innych osób
• dbanie o własny estetyczny wygląd i higienę osobistą
• właściwy sposób odnoszenia się do rówieśników i pracowników szkoły
• dbanie o kulturę słowa w codziennych kontaktach
• dbanie o bezpieczeństwo własne ( przestrzeganie zakazu palenia papierosów i spożywania alkoholu )
• zachowanie poprawnych form współżycia w grupie rówieśniczej
• właściwe zachowanie na lekcjach
• dbanie o czystość pomieszczeń, otoczenia
● udział w życiu klasy, szkoły, środowiska
• zaangażowanie w życie szkoły, klasy
• prace użyteczne na rzecz środowiska
• pomoc słabszym uczniom w nauce
• wypełnianie obowiązków dyżurnego klasowego
• wykonywanie zadań powierzonych przez samorząd uczniowski

7. Ocena  zachowania nie ma wpływu na oceny ucznia z przedmiotów nauczania.

8. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9. Ustala się śródroczną i końcoworoczną skalę ocen zachowania:
• wzorowe
• bardzo dobre
• dobre
• poprawne
• nieodpowiednie
• naganne


10. Tryb ustalania oceny zachowania:

a) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, oraz opisowych ocen uczniów na temat kolegów i samooceny ucznia;

b) ostateczną ocenę  zachowania wystawia wychowawca klasy;

c) rada pedagogiczna nie jest uprawniona do głosowania nad zmianą oceny  zachowania

11. Sposób formułowania śródrocznej i końcoworocznej oceny zachowania:

a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który
• jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów, pozytywnie oddziałuje na kolegów
• jest inicjatorem i organizatorem imprez klasowych i szkolnych oraz prac społecznych
• wzorowo i kulturalnie zachowuje się na przerwach wobec nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły
• nie opuszcza zajęć szkolnych z błahych powodów, wszystkie jego nieobecności i spóźnienia są usprawiedliwione
• troszczy się o mienie szkoły oraz zapobiega jego niszczeniu

 • podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który
• ma rzetelny stosunek do nauki i prac społecznych
• bierze pełną odpowiedzialność za powierzone mu obowiązki
• aktywnie uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych oraz pracach społecznych
• jego stosunek do nauczycieli, pracowników obsługi i kolegów jest właściwy
• nie posiada nieusprawiedliwionej absencji
• potrafi dokonać samooceny własnego postępowania

 • pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.


c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który
• pracuje nad pokonywaniem przejawów złego zachowania osiągając postępy
• włącza się w organizację imprez klasowych i szkolnych
• jego stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób jest bez zarzutu
• nie spóźnia się na lekcje
• nie może mieć więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze
• cechuje go kultura słowa
• próbuje łagodzić konflikty koleżeńskie w klasie i szkole
• nie ulega nałogom

 •  prawidłowo wypełnił swoje zadania podczas realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który

• poprawnie zachowuje się na lekcjach, przerwach, uroczystościach i imprezach szkolnych

• uczestniczy w życiu klasy, szkoły za namową nauczycieli i kolegów

• nie sprawia większych kłopotów wychowawczych

• spóźnia się na lekcje

• nie może mieć więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

 • nie ulega nałogom

 • wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.

 

 e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który

• zachowuje się wobec nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły często niewłaściwie ( arogancja, złośliwość ), ale jego sposób bycia nie narusza godności własnej i innych

 • nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych

 • nie dba o mienie szkoły

 • zaczyna ulegać nałogom

 • spóźnia się na lekcje

 • opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia

• ma więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze

 • często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.

f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który

• ma arogancki stosunek do nauczycieli, kolegów i pracowników szkoły, a zastosowane przez szkołę, dom rodzinny i organizacje uczniowskie środki wychowawcze nie przynoszą właściwych skutków

 • ulega nałogom – pali papierosy, pije alkohol, zażywa narkotyki itp.

 • nie reaguje na polecenia nauczycieli, złośliwie przeszkadza na lekcji

• z premedytacją niszczy mienie szkoły

• dokonał ciężkiego przewinieni np. kradzieży

• znęca się nad młodszymi kolegami

 • nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna projektu.

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.

13. Nieobecności ucznia w szkole powinny być usprawiedliwione na najbliższej godzinie do dyspozycji wychowawcy po powrocie ucznia do szkoły.

14.Termin i forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych

a) zobowiązuje się nauczycieli, wychowawców do powiadamiania uczniów i rodziców ( opiekunów prawnych ) na dwa tygodnie przed końcoworocznym (semestralnym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych;

 b) oceny przewidywane wystawiane są przez nauczycieli w dzienniku lekcyjnym, długopisem w przeznaczonej do tego celu rubryce;

c) zaproponowana ocena musi być jednoznaczna;

d) pisemnego powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach dokonuje wychowawca klasy za pisemnym potwierdzeniem rodziców;

e) informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych dostarczana jest rodzicom/opiekunom prawnym, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru;

f) oceny te nie są ostateczne i mogą ulec zmianie;

 g) na trzy dni przed końcoworocznym ( semestralnym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczniowie są powiadamiani ustnie o ostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów i zachowania indywidualnie;

 h) ocena wystawiana jest przez nauczyciela uczącego w klasie danego przedmiotu;

i) w przypadku nieobecności nauczyciela należy powołać komisję, która jest uprawniona do wystawienia ocen.

W skład komisji wchodzą: wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu pokrewnego i dowolny nauczyciel uczący w tej klasie. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego posiedzenia.

j) nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może wystawić ocen;

k) oceny nie mogą być zmienione drogą administracyjną.

15. Terminy klasyfikacji śródrocznej

a) klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego. Termin klasyfikacji uzależniony jest od kalendarza roku szkolnego i jest ustalany przez dyrektora szkoły i Radę Pedagogiczną. Jest on przedstawiany na pierwszym posiedzeniu RP w danym roku szkolnym.

16. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców:

 a) powiadamianie o wymaganiach edukacyjnych ucznia odbywa się na zajęciach lekcyjnych na początku roku szkolnego ( do końca września ), a rodzice zapoznają się z wymaganiami przez wgląd do teczki, która znajduje się w szkolnej bibliotece i sekretariacie szkoły.

b) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i rodziców( prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

 17. Jawność ocen

a) oceny wystawione przez nauczyciela są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodzica,

b) podczas wystawiania ocen cząstkowych nauczyciel może dokonać opisowej oceny ucznia na forum klasy, nie może jednak poinformować o otrzymanym przez ucznia stopniu;

c) stopień powinien być wpisany przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia;

d) wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych i kontrolnych ma każdy uczeń otrzymując ocenę, a rodzice (prawni opiekunowie ) na własną prośbę, w szkole, w obecności nauczyciela w ciągu jednego tygodnia po podaniu dla ucznia wyniku pracy i jej ocenie,

e) prace pisemne są przechowywane przez nauczyciela przez cały rok szkolny na terenie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Goszczanowie;

f) uzasadnienie wystawionej oceny z pracy jest pisemne, dla rodziców ustne w ciągu jednego tygodnia po ustaleniu oceny i podaniu do wiadomości ucznia.

18. Tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych

a) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,

b) uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,

c) na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców ( prawnych opiekunów ) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,

d) przyjmuje się, że egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny (semestralny) przeprowadza się po złożeniu przez ucznia, rodziców ( prawnych opiekunów) do dyrekcji szkoły podania o egzamin klasyfikacyjny w terminie dwóch dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

e) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

f) egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, a z techniki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadań praktycznych. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

g) jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w uzgodnionym terminie z przyczyn uzasadnionych ustala się drugi termin. Termin drugi jest ostateczny.

h) egzamin klasyfikacyjny może być przeprowadzony dla następujących uczniów:

- niesklasyfikowanych z powodu usprawiedliwionej nieobecności - niesklasyfikowanych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

 - realizujących na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki

i) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

j) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

k) egzamin klasyfikacyjny dla tego ucznia przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W jej skład wchodzą:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący,

- nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy,

l) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami )

ł) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia

m) w czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –rodzice (prawni opiekunowie )

n) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”

o) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna ) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Ocena ta może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

19. Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają ,że roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych

a) w przypadku zaistnienia takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć edukacyjnych w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną /semestralną/ ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

- ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 b) Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

c) w skład komisji wchodzą:

● w przypadku rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- dyrektor szkoły jako przewodniczący

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia /może być zwolniony z udziału w komisji na własną prośbę. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne/

- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

● w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

- dyrektor szkoły jako przewodniczący

- wychowawca klasy

- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie

 - pedagog

- przedstawiciel rady rodziców

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego

d) ustalona przez komisję roczna /semestralna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej /semestralnej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 20. Egzamin poprawkowy

a) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

b) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, a z wychowania fizycznego, zajęć artystycznych,muzyki, plastyki, informatyki i techniki powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych,

c) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ostatnim tygodniu ferii letnich; uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły; termin drugi jest ostateczny,

d) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,

e) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września

f)uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych ( z wyjątkiem klasy programowo najwyższej ), pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania i realizowane w klasie programowo wyższej.

g) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły; w skład komisji wchodzą:

• dyrektor szkoły lub jego zastępca,

• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

• nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne -członek,

h) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
 - skład komisji
 - termin egzaminu
 - pytania egzaminujące
 - wynik egzaminu
i) do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia oraz zwięzłą notatkę o ustnych odpowiedziach ucznia,

j) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

k) rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do przeprowadzonego egzaminu poprawkowego w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego)

21. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

22. W klasie trzeciej gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:

a/ w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych ;

b/ w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,

c/ w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Egzamin przeprowadza się w kwietniu w terminie ustalonym przez CKE.

23. Egzamin gimnazjalny w części I i II trwa 150 minut, natomiast w części III na poziomie podstawowym i rozszerzonym po 60 minut.

24. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły w terminie do 20 września pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część III egzaminu.


25.  Nauczyciel nie jest upoważniony do wpisywania uwag dotyczących zachowania ucznia w dzienniku lekcyjnym.


26. Rodzic nie ma prawa wglądu do dziennika lekcyjnego. Informacje na temat osiągnięć dziecka może uzyskać od wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.

27. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

a) Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

b) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

c) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela i obejmuje następujące działania:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego;

- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

- wykonanie zaplanowanych działań;

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

d) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną w oparciu o regulamin realizowanego projektu edukacyjnego.

e) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

f) Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

g) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w projekcie, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z jego realizacji.


                            ROZDZIAŁ XIII

                      Postanowienia końcowe
                                      § 1


Gimnazjum posiada własny sztandar, godło, hymn oraz ceremoniał szkolny.


                                    § 2

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację z odrębnymi przepisami.
                                  § 3
Zasady prowadzenia przez gimnazjum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
                                  § 4

Zmiany w statucie opracowuje się z inicjatywy:

a. dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
b. co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
c. organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Łodzi,
d. organu prowadzącego szkołę – Rady Gminy Goszczanów.
                                   § 5

Wszystkie kwestie niezawarte w Statucie regulują odrębne przepisy prawa oświatowego.

 

 

 

Do końca roku szkolnego pozostało:

Nasza szkoła tętni życiem. Każdego dnia coś się dzieje. Czasami są to duże wydarzenia, a czasem bardzo malutkie... Wszystkie z nich będziemy starali opisać w dziale Aktualności - serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej witryny. ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ: KONTAKT: goszczanow135@wp.pl, goszczanow@o2.pl, telefon: (43)8297030

Szukaj

Imieniny

Dzisiaj jest: 24 Listopad 2014    |    Imieniny obchodzą: Flora, Jan, Roman

Losowe zdjęcie

Czat


Statystyka

159195
DzisiajDzisiaj103
WczorajWczoraj160
W tygodniuW tygodniu103
W miesiącuW miesiącu4261
WszystkieWszystkie159195

Użytkownicy

 • [Bot]
 • [Google]
Teraz online:
 • Gości: 1
Nowi użytkownicy:
 • Adam
 • Alicja
Aktywne konta: 53

Sonda

Ja w szkole